Bài viết khác
T.C Thảo Co.,ltd tham gia  Hiệp Hội Sản Xuất Tatami  trên toàn thế giới

T.C Thảo Co.,ltd tham gia Hiệp Hội Sản Xuất Tatami trên toàn thế giới

từ 1-2018 , T.C Thảo Co.,ltd chính thức tham gia Hiệp Hội sản xuất chiếu tatami trên toàn thế giới