T.C Thảo Co.,ltd tham gia  Hiệp Hội Sản Xuất Tatami  trên toàn thế giới

T.C Thảo Co.,ltd tham gia Hiệp Hội Sản Xuất Tatami trên toàn thế giới

từ 1-2018 , T.C Thảo Co.,ltd chính thức tham gia Hiệp Hội sản xuất chiếu tatami trên toàn thế giới